Arhive oznaka: skupstina

Opština Bor pred raspuštanjem

Bor, 28.12.2017.

Otkazivanjem 32. sednicu Skupštine opštine Bor sa obimnim dnevnim redom od 48. tačaka od kojih je Zakonom propisano da Odluka o  budžetu opštine Bor za 2018. godinu mora da bude usvojena do 31.12.2017. godine, rukovodstvo opštine vodi ka uvodjenju privremenih mera.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU
(„Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015 i 99/2016)

Obaveza

Rok

Narodna skupština donosi zakon o budžetu Republike Srbije i odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

15. decembar 2017. godine

Skupština lokalne vlasti donosi odluku o budžetu lokalne vlasti.

20. decembar 2017. godine

Lokalni organ uprave nadležan za finansije dostavlja ministru finansija odluku o budžetu lokalne vlasti.

25. decembar 2017. godine

Ukidanjem prava legitimno izabranim predstavnicima gradjana ukidaju se demokratski izabrana rukovotstva i organi i uvode vanredne mere.

Dok se Republičko rukovotstvo i Predsednik Vučić trude da revitalizuju sve institucije sistema i povrate ugled države u medjunarodnim institucijama dotle  opštinsko rukovotstvo svojim nonšalantnim ponašanjem degradira sve lokalne institucije.

Ministarstvo za Lokalnu samoupravu iz Beograda postavlja partijsko rukovodstvo koje rukovodi opštinom i sprovodi predstojeće izbore, nadamo se da u njemu neće biti mesta za one koji su svojim neradom doveli opštinu u ovu situaciju. Podsećamo da se i odluka o statusu grada, zahvaljujući Poslanici, nalazi u Skupštini Srbije i da je pred usvajanjem.

Neodgovorno i neprofesionalno postupanje opštinskog rukovodstva, čiji je upravo zadatak bio da rukovodi i obezbedi sprovođenje slobodnih i fer izbora, dovelo je do urušavanja svih demokratskih institucija u opštini. Kao posledica ovakvog rada rukovodstva, smatraju gradjani,  otvara se prostor za sumnju u zakonitost pripreme i održavanja predstojećeg izbornog postupka.

Članom 85 ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007 i 83/2014) propisano je da se, Skupština kao jedinice lokalne samouprave, može raspustiti ako:
1) skupština ne zaseda duže od tri meseca;
2) ako ne izabere predsednika opštine i opštinsko veće u roku od mesec dana od dana konstituisanja
skupštine jedinice lokalne samouprave ili od dana njihovog razrešenja, odnosno podnošenja ostavke;
3) ne donese statut ili budžet u roku utvrđenom zakonom.

Opština Bor klizi ka privremenoj upravi

 

Za 32. sednicu Skupštine opštine Bor predlažen je sledeći

D n e v n i r e d

1. Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Bor u periodu januar-septembar 2017. godine;

2. Predlog Odluke o budžetu opštine Bor za 2018. godinu;

3. Izbor člana Opštinskog veća opštine Bor;

4. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije opštine Bor u stalom stastavu i njihovih zamenika;

5. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Izborne komisije opštine Bor u stalom stastavu i njihovih zamenika;

6. Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;

7. Predlog Odluke o finansiranju primarne zdravstvene zaštite iz budžeta opštine Bor za 2018. godinu;

8. Predlog Odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada za vreme štrajka zaposlenih u Predškolskoj ustanovi „Bambi“ Bor;

9. Predlog Predlog Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji opštine Bor;

10. Predlog Predlog Odluke o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Bor;

11. Predlog Predlog Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izračunavanje minimalnog iznosa troškova tekućeg održavanja zgrada, investicionog održavanja zajedničkih delova zgrada i visine naknade za prinudno postavljenog profesionalnog upravnika u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na teritoriji opštine Bor;

12. Predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Bor za 2018. godinu

13. Predlog Odluke o izmeni Odluke o pravu na besplatan prevoz na gradskim i prigradskim linijama na području opštine Bor;

14. Predlog Odluke o izmeni Odluke o radnopravnom statusu članova Opštinskog veća opštine Bor

15. Predlog Odluke o izmeni Odluke o davanju u zakup sportskih objekata u javnoj svojini opštine Bor;

16. Predlog Odluke o okončanju postupka likvidacije Javnog preduzeća “Borski turistički centar“ ‘Bor – u likvidaciji;

17. Predlog Odluke o izmeni Odluke o ukidanju Javne ustanove sportski centar “Bor“ u Boru;

18. Predlog Odluke o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Boru;

19. Predlog Odluke o izmeni Odluke o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Brestovcu;

20. Predlog Odluke o izmeni Odluke o izradi Plana generalne regulacije turističkog područja Stol;

21. Predlog Odluke o izmeni Odluke o izradi Plana generalne regulacije turističkog kompleksa Crni vrh;

22. Predlog Odluke o izmeni Odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u slivu Borske reke;

23. Predlog Odluke o izmeni Odluke o izradi plana generalne regulacije gradskog naselja Bor;

24. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije groblja u Boru;

25. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije groblja u Brestovcu;

26. Predlog Odluke o donošenju plana generalne regulacije turističkog kompleksa Crni vrh;

27. Predlog Odluke o donošenju plana generalne regulacije turističkog područja Stol;

28. Predlog Odluke o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za planove opštine Bor;

29. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije:

30. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2018. godinu;

31. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „ Vodovod “ Bor za 2018. godinu;

32. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „ 3. oktobar “ Bor za 2018. godinu;

33. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za stambene usluge „ Bor “ Bor za 2018. godinu;

34. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća “Zoološki vrt“ Bor za 2018. godinu

35. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor za 2018. godinu;

36. Predlog Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva sa ograničenom odgovornošću „ Biznis inkubator centar Bor “ Bor za 2018. godinu;

37. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća “Toplana“ Bor za 2018. godinu

38. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća „ Vodovod“ Bor za 2018. godinu;

39. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći -subvencija Javnog komunalnog preduzeća „ 3. oktobar“ Bor za 2018. godinu;

40. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija Javnog komunalnog preduzeća “Zoološki vrt“ Bor za 2018. godinu

41. Predlog Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći -subvencija Javnog preduzeća za izgradnju i eksploataciju regionalnog vodosistema „Bogovina“ Bor za 2018. godinu;

42. Predlog Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program subvencija Društva sa ograničenom odgovornošću „ Biznis inkubator centar Bor“ Bor za 2018. godinu;

43. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2016. godinu Javnog preduzeća “Zoološki vrt“ Bor;

44. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2016. godinu Društva sa ograničenom odgovornošću „Biznis inkubator centar“ Bor;

45. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora OŠ “3. oktobar“ u Boru;

46. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora OŠ “3. oktobar“ u Boru;

47. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena opštine Bor u nazivu poliklinike “BORMEDIC“;

48. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti opštine Bor.

Share

Pred sednicu SO Bor: Ko se još plaši odbornika a važnih direktora?

Bor, 23. septembar 2014.

Naredna sednica SO Bor, zakazana za petak, 26. septembar, imaće poseban značaj: desiće se neke važne kadrovske promene u Opštinskom veću i upravnim odborima nekih javnih preduzeća i ustanova. U Centru za kulturu, na primer, predlaže se smena celog UO na čelu sa predsendikom. Odbornici će imati pred sobom i usvajanje konkursa za direktora JP ŠRIF ( poznatijeg kao TV Bor), što je izuzetno važno za privatizovanje ove medijske kuće po najnovijem zakonu. Čini se, iz sata u sat, da će baš ta tačka dnevnog reda opasno zaboleti borskog Rolandinja i ceo njegov bivši ( i sadašnji još kako) raštimovani URS!. Predlažu se i nove cene komunalnih usluga, grejanja pre svega. To će najverovatrnije pobuditi diskusiju jer je reč o nepopularnom potezu u vreme smanjenja plata i penzija, mada procenti uvećanja cenovnika nisu baš preterani.
Šta je ovde posebno važno? Na današnjem zasedanju Komisije za kadrovska pitanja, odliklovanja i javna priznanja trebalo bi da se pojavi predsednik tog tela Nebojša Videnović, aktuelni direktor Rudnika bakara Bor. Na predstojećoj sendici SO pojaviće se i njegov „gazda“, direktor RTB Bor Blagoje Spaskovski u liku odbornika. Nisu oni više, očevidno je, zanimljivi po tome što su direktori (nije im bilo ni teško da to postanu i da kao takvi još opstanu!), nego zašto se oni i dalje pojavljuju u opštinskim forumima i komisijama, pa čak i lokalnom parlamentu. Spaskovski je i šef Odbotrničke grupa SNS-a. Nije na odmet ni pitanje sukoba inteersa. Prema najnovijim preporukama iz vladajućeg SNS, njihovi kadrovi ne mogu da dupliraju funkcije. Mnogi, i to na najodogvornijim dužnostinma, odriču se dvojnih fotelja i uticaja na sve i svašta u firmama i loklanim samoupravama, kao i državnim službama. To, kao po pravilu, za Bor ne važi. Direktori mogu da budu i odbornici, i nije tu samo Spaskovski jedini i najubedljiviji. Oni bi trebalo, bar oni iz redova naprednjaka, najhitnije da se odreknu mandata i okrenu se svom poslu za koju su izvanredno plaćeni, poneki i pretplaćeni s obzirom na učinke. Pa, to pojedincima upravo nalaže njihova partija u koju se zaklinju. Pa to od jih, NJAGA, reklo bi se, pogotovu, zehetva i prvi čovek vladajuće stranke i premijer Vlade Srbije.
A kada se povede razgovor o učincima u RTB Bor, onda se čestitim stručnjacima te kompanije diže kosa na glavi. Oni ( jutros su nam prezentovali svoje zaključke), smatraju da se ubrzano grabi ka vrtoglavom padu proizvodnje koja je i onako njaskuplja u svetu. Od 46 zemalja koje proizvode bakar, RTB je na 24. mestu, a bio je nakada na desetoj lestvici. Cena koštanja tone bakra u RTB je iznad 9.000 dolara po toni, jedino je u Kini, i to ne u svim rudnicima, tona katode iznad 6000 dolara. Dakle, i uprkos rekordnim cenama bakra na Londonskoj berzi ili prosečnoj ceni od 7000 dolara po toni, evidentan je sunovrat. Ova „rupa“, od dolaska novog menadžemnta u RTB, od kraja 2008. „krpi“ se raznoraznim kreditima, subvencijama ili parama iz Fonda za razvoj. Sve se tovarilo, i danas tovari, na nejaka leđa srpskog radnika i seljaka. Još je gore, veruju ovi eksperti, što ni nova topionica neće biti konkurentna u svetskim razmerama, a koštaće „đavo i po“: računice dosežu, od relanih prvobitnih 175 miliona do krajnjih između 500 i 600 miliona evra sa kamatama na kredite. Ceo taj „proces“, ubeđeni su najelitniji RTB-ovi stručnjaci, morao je da se preispita ne tako davnim odlaskom Mlađana Dinkića i opstankom Blagoja Spaskovskog. Nažalost, ova tužna priča se produžila, i još traje.
Na sednici SO Bor, 26. septembra, s početkom u 9 sati, neće se, a moglo bi, o svemu tome opširnije i analitičnije govoriti, posebno o tome koliko je RTB dužan Opštini Bor, javnim preduzećima i privrednicima. Odbornik i šef odborničke grupe vladajuće partije, veruje se, doći će, po običaju, da politizira i meša se u poslove koji ne bi smeli da budu njegov ineteres i prioritet, niti važnije pitanje od RTB-ovih problema (neispunjavanje usvojenih obaveza iz Biznis Plana)  koji aspolutno i sigurno postaju i državni, ne samo lokalani i regionalni. Izgleda da je nekima u njegovom okruženju važnije šta će ON, a i oni sa njim, da rade posle tog famoznog 23. decembra? Penzija ne dolazi u obzir, ta kategorija nerada je za neke druge, ne za večite direktore i još i predstavnike naroda u opštinskim odborničkim klupama koji mogu uspšeno da menjaju partije al’ ćud – NIKAKO! A šta ako im se 23. decembar ne posreći, pa ostanu, nakon decenijskog staža, i bez ijedne lagodno stečene fotelje? Kako onda prodavati maglu i praviti natrposečne poslovne i ostale rezultate s kojima ni milicija ne može da izađe na kraj?

Share

Svi direktori JP u v.d. statusu, sem Apoteke Bor

Bor, 18. jul

Autor: M.C.

Na početku današnje sednice Skupštine opštine Bor dogodila se, koliko je izveštač shvatio, zamena teza: jedan od odbornika pitao je zašto nedavnu posetu ministra opbrane Bratislava Gašića nije propratio i neko od penzionisanih viših oficira i nadležnih iz Odeljenja narodne odbrane, tako da je izbegnuta moguća rasprava o nepozivanju predsednika opštine i dočeku visokih gostiju juče na Borskom jezeru. Odbornik je dobio argumentovan odgovor da je protokol sastavljan u Ministrastvu odbrane i da će ministar, već u septembru, ponovo doći u Bor i razgovarati sa širim krugom zvanica.

Usledilo je više pitanja o komunalnim problemima, a odgovor da će motel na Zlotskoj pećini biti opštinsko vlasništvo i da je seča stabala preko puta Doma zdravlja u nadležnosti novog vlasnika, nemačke firme LIDL, nije komentarisan. Odborničko pitanje Darka Mihajlovića gde odlaze boravišne takse i gde je izveštaj o tome, nije u potpunosti razrešeno. Biće naknadno dopunjeno, mada nije reč o velikim novcima i većoj poseti.

Svi direktori javnih i nekih društvenih preduzeća, sem Apoteke Bor, prihvaćeni su da budu u v.d. statusu do raspisivanja i završetka konkursa.

Dragan Marković je pitao šta se događa i koje su to čudne stvari u JP ŠRIF (RTV Bor), a da se na njih ne reaguje. Odgovor će verovatno uslediti nekom drugom prilikom.

Sednica je protekla u mirnoj atmosferi, čemu je doprinelo i korektnije od uobičajenog ponašanje odbornika Blagoja Spaskovskog.

Share

Bor: Novi predsednik zaprepašćen dugovima u javnom sektoru!

Bor, 14. april

Autor: B.F.

Skupstina sednica 16Žiku Petrovića, novog predsednika Opštine Bor, kako pišu današnje “Novosti”,  zaprepastio je dug u javnom sektoru od 1,4 milijarde, jer ceo ovogodišnji budžet je oko 2 milijarde dinara. ON je još napomenuo da će tek analizirati eventualne nepravilnosti u radu javnog sektora, i svuda gde ne bude poštovan zakon promeniće ugovore. Neće dobro proći ni direktori, kao ni radnici koji se ne pokažu na poslu. Biće preraspodele radnih mesta u javnim firmama, ali niko neće ostati bez posla ukoliko radi odgovorno i profesionalno. Nije mu jasno kako direktori nisu zahtevali otpise kamata na kredite koji su samo u JP Toplana 200 miliona. Kao bivši direktor Toplane taj proces je pokrenuo 2012. godine i, veruje, da će uspeti da se Toplana oslobodi tog nameta.

Od Petrovića se i očekivalo da brzo reaguje i ispuni obećanje dato odbornicima na nedavnoj konstitutivnoj sednici SO Bor. Ipak, neće mu ni malo biti lako. Prozvao je direktora Vodovoda, nije baš najansije da li ovog poslednjeg koji je došao po preporuci SNS-a ili ranijeg Slavišu Friškovića koji je često u karijeri bio rukovodilac, mada se, koliko nam je poznato, nigde nije proslavio. Ovaj aktuelni direktor tek je stigao i teško je verovati da je tako brzo uspeo da se “nakači” na sumnjive rabote. Uostalom, Petrović ima mehanizme da proveri svako opštinsko preduzeće i preduzme energične mere. Danas je razgovarao i sa predstavnicima još nekih izuzetno važnih službi koje mu, i ta kako, mogu da pomognu u razotkrivanju malverzacija o kojima se govorilo proteklih godinu, dve.

U svakom sluačju, Živorad Petrović važi za radnog i toleratnog čoveka koji se ne plaši da zasuče rukave i rešava i najteže probleme. Dolazi u doba kad se u društvu, pa i u ovoj opštini, očekuju najozbiljniji reformski zahvati, kad politički marketing neće imati prođu i kad će mnogi polagati račune i suočiti se sa bolnim istinama. To će najpre, lako je zaključiti, važiti za rukovodstva u privredi i javnom sektoru, kao i uspavanim lokalnim samoupravama. Bor ne da nije izuzetak, Bor je, što je Petrović danas i priznao, u većem problemu nego što se do sada prikazivalo javnosti. Spinovanje informacija od bitnog društvenog značaja greh je i – nas novinara! Moraće, čini se, kompletno da se menjamo!

Share

Zašto se RTB preseljava u Opštinu Bor?

Bor, 10. april

Autor: M.C.

Jučerašnja konstitutivna sednica SO Bor protekla je, mimo očekivanja, u obrtima koji bi, uz još malo mašte, mogli da posluže za filmski scenario. Tek izabrani predsednik SO mr Milinko Živković, narodni poslanik i član poslovodstva RTB Bor, – podneo je ostavku. Pre tog čina “zavetovao” se da će profesionalno i odgovorno obavljati najnoviju funkciju, dobio je i podršku od kolega odbornika, i posebno lepu reč od prvog sa liste i generalnog direktora kombinata bakra, Blagoja Spaskovskog.

-Dajem ostavku i na mesto predsednika FK Bor koji je prvi na tabeli- obratio se Živković. Kasnije su mediji preneli da je reč o ličnim razlozima, prvenstveno zdravstvenom stanju.

Živković je dan ranije zatražio i dobio saglasnost svoje SNS odborničke grupe za mesto predsednika SO ne dajući do znanja da ima bilo kakvih problema. Bilo je očigledno da se ova “predstava” odigrala u toku sednice. Da li je neko dojavio da ne mogu da se gomilaju funkcije ili je narodni poslanik “zamoljen” da se povuče, pitanje je. Kada je najstariji odbornik, OPET, Blagoje Spaskovski predsedavao sednicom usput je napomenuo da prvi put vidi ime kandidata za predsednika SO, ali da mu daje opštu podršku. Zašto je Živković naprasno, nakon samo oko dva sata predsednikovanja, podneo ostavku, naprosto, može samo da se nagađa. Postoje dve varijente: da je stigla dojava iz vrha SNS ili je to još jedan “marketinški potez” šefa Izbornog štaba Spaskovskog. Njih dvojica, priča se u Boru, u poslednje vreme nisu na istim “talasnim dužinama”, pa su moguće razne kombinacije. Nije Milinko Živković, i zbog svojih godina i zdravstvenog stanja, pa i doprinosa u radnom veku, zaslužio takav odnos i jučerašnju postavku “Sumnjivog lica”.

Dušan Marković je pod hitno pozvan na sednicu i predložen je očigledno bez uobičajenih konsultacija, a potom zahavljujući odborničkoj većini naprednjaka (uglavnom bivšeg URS-a) lako je izabran za lokalnog skupštinskog spikera.

Novi predsednik Opštine je Žika Petrović, zamenik direktora RTB za tehnička pitanja, a njegov zamenik je Saša Vukadinović, raniji predsednik Opštine i stručnjak RTB-a. I u Opštinskom veću su ljudi iz RTB-a ili oko te firme, čak i predsednik Rudarskog sinkata Srbije Ljubiša Miljković. Tako se RTB konačno, i u najjačem sastavu, preselio u Opštinu Bor.

U vreme izborne kampanje opozicija je stavljala na znanje da je RTB postala partijska firma na čelu sa predsednikom Izbornog štaba SNS, generalnim direktorom kompanije. Da li je taj “patent” dobar videće se ubrzo, jer RTB ostaje bez glavnih kadrova u vreme, nakon deset godina, okončanja restruktuiranja. Munjevito dolaze i dani za suočavanje sa ogromnim teškoćama, a prva je – kako do kraja godine završiti, i sa najvišeg nivoa, obećanu gradnju nove topionice koja ionako kasni oko godinu dana. Proizilazi, bez obzira šta i kako se mislilio, da je nekome važnije da se naši ljudi ušanče na opštinske funkcije, nego da se RTB reši  nagomilanih muka i nevolja. Ako je reč, a jeste, bar tako kažu u RTB, o vrsnim stručnjacima i odgovornim rukovodiocima, zašto ne ostaju tamo gde su najpotrebniji. Ko će sad da ih zameni, jer Živković, Petrović i Marković odavno slove za ljude neophodne kombinatu bakra. Treba li i nama, i SNS-u, jedna ovakva priča?

Share

Živorad Petrović, novi predsednik Opštine Bor: Sve će biti javno u javnim preduzećima

Bor, 9. april

Autor: M.C.

SO Bor je za novog predsednika SO izabrala Milinka Živkovića, za predsednika Opštine izabran je Živorad Petrović,  a za zamenika Saša Vukadinović, svi iy SNS. Zamenik predsednika SO je Ivica Nikolić iz NS. Izabrano je i novo Opštinsko veće. Samo posle oko dva sata Milinko Živković je podneo ostavku. Nakon sat vremena, na novoj sednici SO, za predsednika Skupštine opštine Bor izabran je Dušan Marković iz SNS.

Živorad Petrović, novi predsednik Opštine Bor, obratio se odbornicima naglašavajući da će sve učiniti da se uvede red u svim javnim preduzećima, da će disciplina biti na prvom mestu, jer je osnovni cilj – lepši i uredniji Bor. Radiće se transparentno, svaki odbornik moći će da dobije uvid u dokumentaciju svakog javnog preduzeća.

-Lično ću kontrolisati ponašanje svakog direktora. Više neće biti tajni, javnost će morati da zna kako se radi, pogotovu kod raspsivanja javnih tendera. Svaki odbornik će imati podrobne izveštaje o svemu što bude činjeno za ovaj grad i ovu opštinu. Posebno ću se založiti za izradu socijalne karte kako bi se pomoglo onima kojima je pomoć i najneophodnija-zaključio je Petrović.

Milinko Živković podne ostavku, novi predsednik Dušan Marković

Taman su novi odbornici SNS-a i NS podržali novoizabrane čelnike u SO i Opštini Bor, „zaklinjajući“ se na vernost i poslušnost, iznenada je, nakon iznenađujuće diskusije rudara i sindikalca Ljubiše Miljkovića, novoizabrani predsednik SO Milinko Živković – podneo ostavku. Ovu ishitenu odluku, posle sam oko 2 sata „staža“ (ulazi u istoriju loklanog parlamentizma kao takav) obrazložio je saznanjem iz svoje stranke da je nepoželjno gomilanje funkcija, a ima i ličnih razloga. Istovremeno je, shodno stavovima naprednjaka, podneo i ostavku na mesto predsednika FK Bor (politički funkcioneri ne bi trebalo da se nalaze u upravama sportskih klubova).

Zamenik predsednika SO Ivica Nikolić zakazao je novu sednicu za 13 sati. U drugom pokušaju za predsednika SO Bor izabran je Dušan Marković, SNS.

Share

Nova (stara) vlast sutra stiže u Bor

Bor, 8. april

Autor: B.F.

U Bor će sutra (sreda, 9. april), mirne duše, nakon konstituisanja Skupštine opštine, stići nova i gotovo u svemu – stara vlast! Na čelu „kolone“, izvesno je, naći će se Živorad Žića Petrović, zamenik će biti Saša Vukadinović, predsednik Skupštine, Adrijana Pupovac (ne Dušan Marković, nekadašnji predsednik SPS), svi iz SNS. Oni su, ne računajući Petrovića, izvorni naprednjaci. U odborničkim klupama naći će se 21 od 35 odbornika iz SNS, većina iz nekadašnjih partija, u prvom redu URS-a. Bitka da li će na opštinsko kormilo Milinko Živković ili Žika Petrović, izgleda da je okončana u korist ovog drugog. Milinko će opet morati u poslaničke redove, mada se ni u starom parlamentu nije pokazao. Njegovu kancalerija na trećem spratu opštinske zgrade za primanje stranaka (valjda i stvaralački rad) niko, pa ni on nije ni jedanput otvorio. Neverovatno.Vreme je pokazalo da nije ni bilo razloga, ni neke štete. Milinko je zahvaljujući jakim vezama (najviše se spominjao famozni ministar rudarstva dr Bačević), pa i narodnom voljom, ponovo poslanik i na tome mu treba od srca čestitati. Njegov vrli prijatelj i kolega iz RTB, Spaskovski, ostaće samo odbornik, mada se iskreno borio – tako se bar u kampanji pričalo – i za predsedničku fotelju. Sprečili su ga, čini se, njegovi iz vrha SNS, što je apsolutno pametno i na dobrobit svih građana. On će, ukoliko opstane na čelu RTB, ionako imati previše posla i da je bilo sreće ne bi se, po nekima, od RTB-a pravila politička stranka, niti bi Opština Bor bila „preslikana“, bar što se rukovodstva tiče (i sad je pitanje) u RTB Bor. Taj i takav izum jedino je moguće ovde pronaći i videti. Koliko je uspešan, neka proceni narod koji je i na lokalnim i republičkim izborima glasao za svoju sudbinu. Doduše, vreme za novi, odlučniji i hrabriji, odgovorniji i smišljeniji, početak tek treba da krene sa otkucavanjem. Još nije ni Vlada zavladala.

Bor sa novim lokalnim čelnicima, ne računajući bespotrebno isforsiranog Markovića, i bez prekomerenog uplitanja ispolitizovanog RTB-a, može da dobije novu dimenziju i zahukta se napred. Petrović, Vukadinović i Pupovac, iz istog političkog stroja, kadri su da učine pomak koji će biti progresivniji, transparentniji, kvalitetniji. Neka im bude sa srećom, trebaće im i srećnih dana, nadajmo se i – godina!

 

Share

Adrijana Pupovac, uskoro novi predsednik SO Bor

Bor, 5.april

Autor: M.C.

Iako su neke današnje lokalne novine objavile da će novi predsednik Skupštine opštine Bor, najverovatnije, biti Dušan Marković, jedan od rukovodilaca u RTB Bor i član SNS od nedavno, prema našim saznanjima, glavni kandidat za ovu odgovornu funkciju je dipl. ekonomista, zamenik direktora u Sportskom centru Bor i osnivač SNS u Boru, Adrijana Pupovac. Ambiciozna gospođa Pupovac od 2002. uporno sledi ideje i stavove Aleksandra Vučića, što je, u sadašnjoj konotaciji političkih snaga, izuzetno značajna činjenica. Za prvog čoveka Opštine Bor biće kandidovan  Živorad Petrović, zamenik direktora RTB Bor i bivši, uspešni direktor JP Toplana. Zamenik predsednika trebalo bi da bude Saša Vukadinović, aktuelni predsednik Opštine i potpredsednik SNS Bor.

Svi kadrovi su iz SNS-a, s tim što  su Vukadinović i Pupovac stari, dokazani naprednjaci. Da li će borski SNS, s obzirom na to da ima 21 od 35 odbornika, sam preuzeti vlast ili će im biti još neko od pomoći, ostaje da se vidi. KAKO doznajemo, sednica SO Bor, gde će biti izabrani novi opštinski čelnici, biće održana u sredu, 9. aprila.

Ovakav redosled političkih snaga u vrhu lokalne vlasti bio bi i najprihvatljiviji. Postoji jedna druga priča koja je i te kako važna i kojoj, sudeći po ranijoj praksi, do sada nije pridavana  dužna pažnja. U opštinskoj upravi i, uslovno i kabinetu predsednika, biće teško da se ide u korak sa najavljenim promenama sa istim kadrovima. Ima i u sadašnjoj ekipi vrednih i dokazanih stručnjaka, ali to je mali broj profesionalaca. Opštinska uprava moralo bi da bude efikasnija, odgovornija i radnija, trasparentnija i bez bilo kakvih hipoteka. Petrović, Vukadinović i Pupovac mogu da spovedu jedan takav način i sistem organizovanja i to bez bilo kakvih “lomova”. Jer, nepopunjenih stručnih radnih mesta u javnom sektoru ima još kako. Preraspodela kadrova i pojačanje javnog sektora je neophodan posao o kojem najpre moraju da brinu u najužem vrhu vlasti bez uplitanja sa strane.

Od srede počinje vruće političko proleće, jer se očekuje da će se do kraja ovog meseca razlučiti i neke bitne dileme u RTB Bor.

Share

I narodni poslanik glasao za nepoštovanje Zakona o nabavkama

Bor, 29. januar

Autor: M.C.

I, konačno: prvi veći sneg u Boru “zatrpao” je jedan izuzetno važan zakon – Zakon o javnim nabavkama. Zbog hitnog čišćenja belog pokrivača (to je glavno objašnjenje) većina odbornika vladajuće garniture na današnoj sednici Skupštine opštine usvojila je predlog da se neispoštuje Zakon o javnim nabakama. Za jednu takvu odluku i svesno kršenje zakona sa neizbežnim posledicama – verovali ili ne – glasao je i narodni poslanik u Skupštini Srbije Milinko Živković. Ovaj poznato ćutljivi narodni zastupnik i najuticajniji diretor u RTB Bor čak se i javio za reč da pojasni hitnost i zameri opoziciji što je navodno protiv toga “da deca bezbedno idu do škole, a bolesni do zdravstvenih ustanova”. Opoziciji je zamereno i da koristi skupštinsku govornicu za političku kampanju pred lokalne izbore zakazane za 16. mart, mada je, nakon više replika, odbornik SNS-a Blagoje Spaskovski održao klasični politički govor. On je, vredi podsetiti,  rekao da “on i njegovi ljudi dišu kako diše i njihov vođa”, samo što on neće da kaže ko je taj, “mada je visok, simpatičan i lep”. Na to su iz Jedinstvene Srbije, za govornicom, reagovali opaskom “da je Spaskovski najverovatnije mislio na Dragana Markovića Palmu, s tim što ne sme da ga spomene jer bi ga isterali iz SNS-a”.

Dr Predrag Balašević, Dragan Marković i Valentina Novaković, odbornici VNS , DSS-a i LDP-a energično su naglasili da je o raspisivanju javnih nabavki trebalo ranije razmišljati i da je za taj posao bilo vremena.

-Tada je bila neka druga vlast-usprotivio se poslanik Milinko Živković, ali je odbornik Saša Vukašinović odlučno negirao takvo mišljenje podsećajući da su gotovo isti ljudi i onda i danas (samo je partija promenjena) vodili opštinu.

Dragan Žikić je, kao najiskusniji u odborničkim klupama, doveo sebe u dilemu kako da glasa, jer se “uvek, pa i ovog puta, zalaže za poštovanje zakona”.

Ova, najverovatnije, poslednja sednica SO u istom sazivu, protekla je uglavnom bez većih rasprava (odložena je odluka o sklanjanju i postavljanju manjih i montažnih objekata), usvojen je, kao najvažnija tačka dnevnog reda, predlog Prostornog plana Bora.

Glavnu reč, po običaju, imao je odbornik Spaskovski kome je, obraćajući se na “prozivke”, dr Balašević zamerio da se ne koristi tolikom brigom za građane i čišćenjem snega “ kad narod ionako ništa ili malo ko šta pita”.

Share

Pred sednicu SO Bor: Kuda idu naši preletači?

Bor, 24. decembar

Autor: M.C.

Sednica skupstine 6Naredna, zakazana za petak, poslednja ovogodišnja sednica Skupštine opštine Bor moguće je da bude, ako se uopšte održi, – paklena. Najpre bi trebalo da se sastane Opštinsko veće, ali se već danas pretpostavlja da i ono neće biti (funkcionosati) kao što je bilo. Priča se da će, prvi put, izostati novinari, što u startu obećava vruće teme i dileme. U centru je – borba za vlast. Dva naoštrena tabora u SNS, jedni oko poslanika Živkovića i direktora Spaskovskog, drugi oko svih drugih – nakon poslednjih zbivanja i neverovatno brze smene dr Svetlane Šuput  u lokalnom RZZO – neće tako lako popustiti u namerama. Prvi bi hteli večito da vladaju i da i posle njih budu ONI, odnosno da, još dok mogu, postave svoje šefove na glavna mesta, a drugima je dojadilo dodvoravanje i ponižavanje. I sutrašnja prva sednica novog Upravnog odbora (UO) RTB na čelu sa dr Darkom Dragovićem, zamenikom ministra finansija Lazara Krstića, pobuđuje veću pažnju od očekivanog. UO ima zakonsko pravo da Vladi predloži glavno kadrovsko rešenje za RTB. Danas je klizaviji teren nego ranijih godina, i svako lako može da se oklizne, pa makar bio i ministar, a tek direktor neuspešne kompanije. Stvorena je takva atmosfera u kojoj Aleksandar Vučić ima ogromnu podršku naroda da istraje u teškoj borbi protiv kriminala i korupcije.

Šta će se desiti ukoliko dvojac Spaskovski-Živković ne ućutka svoje partijske i ostale odborničke poslušnike – njihovi preletači odavno su namireni i smireni – i gde bi bakarni brod mogao da zastane? Ne treba biti puno mudar i zaključiti da se dvojica vrhovnih preletača hvataju za slamku i gledaju da im se sutra ne vrati milo za drago. Ko će sutra da im pere grehove? Oni nemaju većeg izbora. U RTB fotelje im se opasno ljuljaju. Nisu načisto ni kakav će, u petak, rezultat biti posle sednice predstavnika Agencije za privatizaciju, sindikata i menadžmenta RTB-a o Ličnoj karti kombinata bakra. Možemo samo da naslutimo  – sindikati zahtevaju transparentnost u ovoj oblasti – sa kakvim će se bilansima i  uopšte istinama o proizvodnji i poslovanju susresti aktuelna vlast. Nagoveštaji nisu ohrabrujući, ne samo za RTB, ali narod u Boru i istočnoj Srbiji prevashodno interesuje bakarni kolač od kojeg živi hiljade porodica. Naravno da ih zanima i ko će da vodi posustali, prezaduženi gigant u večitom restruktuiranju?

Bitka za vlast, ne samo u RTB, očevidno se prenela i na lokalnu samoupravu. Treba biti strpljiv, jer –  kako su žnjeli sada neka kose. A izbori se prebližavaju, samo što nisu stigli. Kako će, i sa čime će, i jedni i drugi, „pred Miloša“.

Share

Tuga i opomena: Oni bi i dalje da vladaju i – „šminkaju“!

Bor, 19. decembar

Odjeci sa jučerašnjeg zasedanja Skupštine opštine Bor

Autor: M.C.

Da bi vam dočarali, ne da bi vas razočarali o tri najvažnija razmatranja i usvajanja (budžeta za 2014., ostvarivanje budžeta za devet meseci 2013. i rad javnih preduzeća) sa jučerašnje sednice SO Bor, parafraziraćemo diskusije glavnih aktera. Prvo se, iako navodno nije bio voljan za takvo nešto prozaično, javio odbornik i narodni poslanik Milinko Živković.

 -Iako smo svakodnevno suočeni sa krivičnim prijavama i dalje ćemo da radimo kako smo i do sada radili. Ništa nismo odneli kući. A vi iz opozicije, nikad na ovaj način, kritikujući, nećete doći do vlasti. Mi ćemo ovako na vlasti preživljavati još najmanje deset godina. Blagoje i ja opet ćemo da gradimo i grad i selo…

Potom se, podstaknut predhodnikovom diskusijom, javio odbornik Blagoje Spaskovski. Prštalo je na sve strane, raspravljao se sa mnogima, najviše sa dr Predragom Balaševićem i Draganom Markovićem (DSS)…

-Crkva se nikad neće srušiti, tako se ni RTB neće urušiti. SNS će vladati ne deset, nego 20 godina. Ptica feniks na Domu kulture ponovo širi krila. Krećemo opet u akciju. Naredio sam g-dinu Petroviću da četiri sata dnevno provodi u Toplani, jer tamo ne rade kako valja. OVDE U SALI SEDE ZLI LJUDI.  Sa kim mi ovde radimo. Ja bih da pohvalimo odbornike vladajuće koalicije. Na sledećim izborima SNS dobija 70 odsto glasova. Jer, glasači cene rezultate. Naša Vlada je juče izvojevala veliku pobedu u Briselu. Molim za veliki aplauz. Ja bih pohvalio naše ministre, i čestitao sam Zorani Mahjlović, Mrkiću, izdvojio bih zasluge Aleksandra Vučića. I zato moramo biti bolji od Voždovca.  Ja ne mogu da uspavam građane, pa da im zagori pasulj, kiseo kupus, podvrak. Zašto da se kritikuje amfiteatar. Imali su ga i Rimljani. To su svi sa strane hvalili. Eto, ranije su deca iz Bora u Beogradu u čudu vikala: mama, mama, ja sam se ispiškio, dođe neki čika i ispusti vodu, a ne videh ga nigde. Fotoćelije, da. Šta god da uradimo, stižu krivične prijave od N.N. lica. Dokle to? A ovi MUČENICI u Vladi ne mogu da izleče sve što su predhodnici uradili. Katastrofa… Ne damo da nam sa strane rukovode, eto, zgrada SUP-a u Zaječaru je vlasništvo RTB-a, ovde u zdravstvu leče i rukovode ljudi iz Zaječara, a mi imamo naše stručnjake.

Bilo je u tim obraćanjima svakojakvih bisera koje su nevoljno gutali odbornici i grada i sela, i ono malo novinara i osoblja opštinske uprave, ali, i to su neki primetili, izrečeno je i da jedan naš visoki funkcioner „ima onu stvar“ i zato efikasno raščišćava teren, verovatno zakorovljene atare kriminala i korupcije.

Kada bi se ove misli analizirale, najkraći zaključak bio bi da borski dvojac URS-SNS ili samo sns-urs Spaskovski-Živković poziva na ponovno „šminkanje“ grada u susret lokalnim, možda i republičkim izborima. Kakva drskost i oholost! Zar nije dokazano da u toj samovolji ima promašaja (odbornici  su i juče govorili o nekim sumnjivim rabotama), da je građeno i rađeno bez odgovarajuće zakonske dokumentacije (spomenuti su samo kružni tokovi), nije bilo javnih nabavki, projekata. Vladalo je bezakonje. Pa, to ne spore ni oni, glavni nosioci takvog rada i ponašanja. Zar sve ono što je Insajder potvrdio i dokumentovao, ne ulazeći u mnoge detalje, nije opasno i neshvatljivo. Da ne navodimo primere, jer daleko bi dogurali.

Povrh svega i svačega, zar se i do toga došlo da se za skupštinskom govornicom i pred TV kamerama ukazuje na „zle ljude“ u sali. Taj, kasniji tihi incident, završiće na stolu najviših državnika ove zemlje. Možda i u policiji.

I umesto da se povuku iz njima najlakših razloga sa funkcija i iz fotelja, vešti manipulanti javnosti najavljuju nove radne pobede i političke bitke sa ishodom – opet i ubrzo – u samo njihovu korist. A to da li je neko odneo nešto kući, to će utvrditi oni, poslaniče, koje ste juče apostrofirani samo zato što rade svoj posao. Rekli ste: „Stavili smo glavu u torbu, policija nam je svaki dan iznad glave“… Doduše, u pravu ste kad naglašavate da nije sve tako crno, jer napravljeni su kružni tokovi, zoo-vrt, rasveta. Sad neki direktori javnih preduzeća, pridodali ste, uzimaju veće plate od predsednika opštine. Neki privatnici su se iz opanaka obogatili i to najviše zahvaljujući RTB. Niko im nije oteo donacije, sami su ih davali. Mi smo, zaključili ste, „radili i narod će za nas glasati“… Vi ste, izgleda, taj naprednjački stroj koji gura i kojeg treba slediti. E, budite bar malo skromniji, niste vi taj zamajac iako ste JUČE, koristeći TV, pozvali narod da još jednaput bude uz vas i da vam sve oprosti. Pozvali ste građane da se ponovo vrate ulaganju para (lokalni budžet za 2014. iznosi oko 2 milijarde dinara) u neprofitabilne i najneprioritetnije delatnosti i objekte. To doista nije dobro, ni pametno. Samo pre dve godine kada je počela ekspanzija vršenja vaše neprikosnovene, netransparentne i osione vlasti, niste, odborniče i direktore RTB-a, bili u SNS, tad ste jurišali na krilima Dinkićevog URS-a. Tad je država drešila kesu i garancije ne kontrolišući odlivanje narodnih para, sad je, iz dana u dan, sve drugačije. Jedino vas dvojica moćnika ostaste baš ISTI. Zaboravili ste, doduše, da ste i vi, ne samo ONI privatnici, došli, ili potičete, iz opanaka i zabitih sela, ne sa terazijske kaldrme. To što jedan od vas nije na današnjem spisku SNS-a od pet smenjenih direktora javnih preduzeća, pa RTB i nije javno, pitanje je koliko je i državna firma, nemojte se prerano radovati, mada i vaš nepresušni optimizam treba ceniti. Jer, vaša DVA glasa u sledećim izborima, ukoliko budete raspoloženi ili ne promenite partijske boje, garantovano ostaju SNS. Svi ostali glasovi, ovde, među katodama i anodama, njivama i skverovima, – nisu više na vašoj strani! Niti država ima para, kako reče ministar Radulović, za „bure bez dna“.

Share

U nedelju izborna skupština DSS-a

Bor, 6.decembar

Autor: B.F.

DSS Dragan Markovic

Redovna izborna Skupština borskog DSS-a biće održana u nedelju, 8. decembra, u Domu kulture, s početkom u 11 sati. Biće podnet izveštaj o dosadašnjem radu, a članovi Skupštine izabraće novi Opštinski odbor i predsednika. Kandidat za predsednika je dipl. inž. Dragan Marković, zaposlen u JP za stambene usluge. Ova vest saopštena je na konferenciji za medije u DSS-u, gde je posebno napomenuto da je ova stranka zabrinuta zbog kašnjenja javne rasprave o Nacrtu lokalnog budžeta za 2014. godinu i zato što su prošli svi zakonski rokovi za izbor novih direktora u javnim preduzećima.

Kako saznajemo, sednica Skupštine opštuine Bor trebalo bi da se održi 16. decembra, gde bi, najverovatnije, i ova pitanja bila na dnevnom redu.

Share

Video: Konferencija za medije OO SRS-a Bor

Bor, 5. decembar

SRS konferencija

Poslednji meseci četvorogodišnje autoritarne vlasti u Boru otkrivaju sve slabosti apsolutističkog ponašanja u vršenju javnih poslova. Ovih dana bi mnogi da svu odgovornost za nefunkcionisanje institucija i razne zloupotrebe vlasti svale na generalnog direktora RTB-a Bor. Istina je međutim da su podjednako odgovorni i svi oni koji svoju struku i zvanje bacili pod noge zarad šake vlasti ili dobro plaćene pozicije i tako pristali da budu saučesnici u „udruženom ludačkom poduhvatu“, čije će posledice Borani tek osetiti.

Ogroman novac koji je stigao u Bor, u proteklom periodu, potrošen je na populistički način bez jasnih planova, čime je stvoren neodrživ sistem. Sve je to rađeno u uskom krugu „Alibabe i 40 razbojnika“, bez ikakve javnosti. Najveći broj novinara i javnih radnika je bio dobro plaćen da ćuti o egzibicijama „stručnjaka opšte prakse“, a oni koji su pričali, nisu mogli dobiti prostor u lokalnim medijima.

Odbornici u Skupštini opštine bili su predmet najružnije trgovine, a neki od njih neće moći da se sete na čijoj su listi ušli u Skupštinu. Najboljim analitičarima bilo je teško a i sada je da utvrde ko su odbornici pozicije, a ko opozicije. Rezultati izbora iz 2010. godine su tako izgubili svaki smisao. Uskoro ćemo imati lokalne izbore u Boru. Scenario nam je već poznat. Desetine bahatih, dobro plaćenih stranačkih aktivista i batinaša će okupirati Bor. Ministri iz Vlade će biti svakodnevni gosti. Biće ponovo stočnog brašna, naočara, paketa hrane, kursadžija, ali i keša. Kad se predstava završi oni će se vratiti, a mi ostajemo u milosti i nemilosti nesposobnih lokalnih političkih poslušnika. Na sčedećim izborima, Borani nemaju pravo da ponovo podlegnu pritiscima i ucenama i tako ponovo omoguće da bahatost bude glavna osobina lokalne vlasti.

Branislav Rankić, član Predsedničkog kolegijuma SRS

Share

Dobrica Đurić: Apelujem na jedinstvo, moramo da usvojimo budžet za 2014.

28.novembar.Bor

Autor: S.R

slika za sajtPredsednik Skupštine оpštine Bor Dobrica Đurić održao je danas konferenciju za medije na kojoj se razgovaralo o sutrašnjoj sednici lokalnog parlamenta. Odbornici bi trebalo da usvoje nove propise o porezima na imovinu, da formiraju Savet za zdravlje, odluče o reprogramiranju dugova građana javnim komunalnim preduzećima i reše pitanje imovinsko-pravnih odnosa prostora kod Elektrotehničke škole.

Dobrica Đurić je naglasio da će do kraja godine biti održana još jedna sednica Skupštine opštine na kojoj će biti usvojen budžet za 2014., a trebalo bi i da se imenuju i novi direktori u javnim preduzećima.

Na pitanje novinara o situaciji u vladajućoj koaliciji u vezi glasina u kojima se najavljuju promene u opštinskom rukovodstvu, Đurić je rekao da za sada nema najave za takvu inicijativu, ali da poslovnik o radu Skupštine dozvoljava da se predlozi na tu temu iznesu na samom zasedanju. Većinu u ovom trenutku čini 27 odbornika SNS, SPS, „Zajedno za Srbiju“ i URS-a.

Đurić je apelovao na jedinstvo kako bi se donele važne odluke koje ne bi dozvolile uvođenea privremenih mera, jer u tom slučaju budžetska sredstva ne bi mogla da se koriste za ulaganje u obrazovanje, infrastrukturu i još neke vitalne oblasti.

Share

U Boru je vlast na klimavim nogama

Bor, 13. novembar

Autor: M.C.

Opstina 1

Iako nema zvaničnih i strogo proverenih informacija (kako da ih i bude u smutnoj atmosferi kakva je sadašnja?), javna je tajna da je vlast u Opštini Bor na staklenim nogama i da se svakodnevno očekuje da suprotni politički tabor ne preokrene celu “igru” u svoju korist. Otkako je okrnjeni Odbor URS-a na čelu sa predsednikom Blagojem Spaskovskim preko noći promenio dres i našao se u SNS, izvorni i još poneki naprednjaci ojačani istomišljenicima iz ostalih partija, niti miruju, niti , bez sigurne podrške, preduzimaju odlučujuće korake. Rade strpljivo i korak po korak, izgleda, osvajaju “težak teren”. Juče je, na primer, zavladao težak muk, jer se pričulo da “modernizovana opozicija” iz naših redova podnosi papire za zakazivanjne sudbonosne sednice Skupštine opštine na kojoj bi se razrešile sve dileme. I, što je najbitnije – smenila bi se, po toj šemi, aktuelna, po mnogima, i nadalje ursovska vlast. Odbornici koji su, saznajemo, potpisali za nove političke snage na čelu sa novim SNS, bez Spaskovskog i njegovih do juče razigranih pulena, neće tek tako da odustanu od namere i samo čekaju zgodan trenutak. Direktor RTB nije više tako jak i neprikosnoven i to je iz sata u sat sve vidljivije, što daje dodatne motive “drugom taboru” da istraje i na čistinu iznese mnoge istine od kojih će se nekima zavrteti u glavi. U toj igri živaca ni  jednima ni drugima nije lako. To što se priča da je Saša Mirković  juče bio umešan u “skidanje borske novokomponovane vlasti”, apsolutno je nebitno, verovatno i netačno. On više nije čelni igrač za nove stare naprednjake i njihove verne pomagače, on je naklonjen, bar tako se misli u određenim krugovima, RTB-Spaskovskom uprkos što taj komandni centar gubi tle pod nogama.

Ipak, vrh SNS, ako ne pre, onda sledeće nedelje naprosto moraće da se pozabavi Borom, jer ulazi se u krizno vreme gde će “svaka zver pokazati trag”. Zato je bolje da se blagovremeno raščisti sa ili bez dosadašnjeg VOĐE i njegovih miljenika kojih je sve manje i kojima nedostaje stvaralački i strateški duh. Oni već deluju kao izgubljeni stranac u magli plašeći se da preduzmu ozbiljnije korake, jer ih u stopu prati previše nagomilanih problema i nerešenih računa. Oni bi, kad bi se moglo, najradije da se sklone, i okrenu leđa Vođi čija je sutrašnjica bledunjava i nepredvidiva. Vrag je odneo i šalu i zbilju, sad je najteže iako se ranjivi gazda pravi nevešt i da drži, kao što voli, sve pod kontrolom.

Vlast u Opštini Bor, suočena sa preteškim uticajima iz RTB, pa i bespotrebnim podmetanjem leđa i gde treba i ne treba, imaće muka i nedaća do grla sa mnogih strana. Ako se do sada nisu mogli da otrgnu tog bremena, sad imaju šansu da se bar priklone tamo gde je jedino moguće.

Share

Knjaževac: Đokić bušio gume na kolima RTS-a

Bor, Knjaževac, 30. oktobar

Saopštenje za javnost SPS Knjaževca

Povodom dešavanja na sednici SO Knjaževac, od 25. oktobra, i izjava predstavnika stranaka vlasti, smatramo apsolutno skandaloznim i neprimerenim izjave i ponašanje  predsednika lokalnih odbora: DS-a, URS-a, DSS-a, LDP-a i JS-a, kao i predsednika Opštine. Neverovatna je doza straha, panike i nervoze kod predstavnika opštinske vlasti kad god  se pomene  bilo koji izveštaj o trošenju sredstava budžeta.

Podsećamo: povod za blokiranje rada sednice SO  Knjaževac jeste konstantno kršenje zakona, procedure i poslovnika od strane predsednika Skupštine i nepoštovanje prava odbornika. Više od trećine odbornika tražilo je zakazivanje vanredne sednica SO Knjaževac na kojoj bi se raspravljalo o trošenju budžeta kod mesnih zajednica, Sportskog saveza i Agencije za razvoj, kao i razmatranje izveštaja o sprovedenim izborima u mesnim zajednicama i stanju u DP „Erozija“. Predsednik Skupšine je bio dužan da zakaže sednicu u roku od petnaest dana , što nije učinio, niti je ove tačke uvrstio u dnevni red redovne sednice, što predstavlja nasilje nad odbornicima SO. Sve ove činjenice, kao i raniji  arogantni i bahati postupci vlasti, uslovili su protest odbornika  na početku sednice.

Takođe je  skandalozna i  izjava predsednika Opštine da on gleda crtane filmove dok su Knjaževčani, podsećamo, prinuđeni da gledaju “KUM-a 1“ i to pet godina u Zdravstvenom centru i “KUM-a 2“ već godinu i po dana u opštinskoj upravi.  Pitamo: Kako može biti vandalizam kad Dragan Mančić iskida kabl mikrofona (što se jasno vidi na televizijskom snimku,) a nije vandalizam kad Milan Đokić buši  gume na RTS-ovom kombiju, kada je i započeo svoju  političku karijeru.

Ovom prilikom napominjemo da mi nećemo odustati od poštovanja zakona  i naših opravdanih zahteva i da ćemo pozvati  sve zainteresovane građane, predstavnike mesnih zajednica  i sportskih klubova, u čijem je interesu da vlast podnese izveštaj o trošenju ovih sredstava, da prisustvuju sednici SO Knjaževac.

Odbornici opozicije obratiće se i Ministarstvu za lokalnu samoupravu, Ministarstvu finansija i Državnom revizoru sa   zahtevom da se izvrši kontrola rada i trošenja sredstava budžeta Opštine, te ovom prilikom pozivamo i sve građane da se pridruže ovim našim zahtevima i da zajedno stanemo na put bahatom i rasipničkom ponašanju DOS-ove vlasti u Knjaževcu.

predsednik OO SNS, dr Vesna Simić

predsednik OO PUPS, Radomir Veljković

 predsednik OO SPS,  Darko Živković

 

Share