);

Besplatna pravna pomoć i podrška korisnicima socijalne zaštite

.Bor, 01.09.2021. MCBor – Kokoro. Besplatna pravna pomoć i podrška korisnicima socijalne zaštite i drugim marginalizovanim grupama. Upućivanja, realizaciji, mogućnostima sa ciljem  da se svakom licu omogući delotvoran i jednak pristup pravdi.Besplatna pravna pomoć i podrška korisnicima socijalne zaštite

Tematska radionica je održana 01.09.2021. god. U Narodnoj biblioteci u Boru, od 10,00-17,00 h sa 21 učesnikom relevantih institucija/organizacija  iz okruga.

Besplatna pravna pomoć i podrška korisnicima socijalne zaštite

Skup je izazvao veliko interesovanje na temu: ’’Besplatna pravna pomoć i podrška korisnicima socijalne zaštite i drugim marginalizovanim grupama, upućivanja, realizaciji, mogućnostima sa ciljem  da se svakom licu omogući delotvoran i jednak pristup pravdi. Besplatna pravna pomoć uključuje i besplatnu pravnu podršku koju pružaju posrednici registrovani kod Minitarstva pravde za BPP. Zakon se primenjuje od 1. oktobra 2019. godine. Za građane kao njene korisnike koji pravo na besplatnu pravnu pomoć nisu ostvarili prema drugim zakonima. Korisnik ostvaruje pravo bez naknade saglasno odredbama ovog zakona.

Besplatna pravna pomoć i podrška korisnicima socijalne zaštite

Besplatna pravna pomoć može da se pruži državljaninu R. Srbije, licu bez državljanstva, stranom državljaninu sa stalnim nastanjenjem u Republici Srbiji i dr. licu koje ima pravo na besplatnu pravnu pomoć prema drugom zakonu ili potvrđenom međunarodnom ugovoru, ako:

1) ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć saglasno zakonu kojim se uređuje socijalna zaštita ili korisnik prava na dečiji dodatak saglasno zakonu kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i članovima njegove porodice odnosno zajedničkog domaćinstva, čiji je krug određen ovim zakonima;

2) ne ispunjava uslove da bude korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak, ali bi zbog plaćanja pravne pomoći iz sopstvenih prihoda u konkretnoj pravnoj stvari ispunilo uslove da postane korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć ili na dečiji dodatak.

 

Prihodi i imovina lica protiv kojeg se pokreće postupak zaštite

Članom porodice, odnosno zajedničkog domaćinstva lica iz stava 1. ovog člana ne smatra se lice protiv kojeg tražilac besplatne pravne pomoći pokreće postupak zaštite od nasilja u porodici ili drugi postupak zaštite. Prihodi i imovina lica protiv kojeg se pokreće postupak zaštite ne utiču na pravo tražioca da ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć, ako on ispunjava uslove propisane stavom 1. ovog člana.

Besplatna pravna pomoć i podrška korisnicima socijalne zaštite

BPP navedenim licima, može da se pruži u situacijama taksativno avedenim u Zakonu o BPP.

Pružalac besplatne pravne pomoći

Pružalac besplatne pravne pomoći je lice koje je ovim zakonom ovlašćeno da pruža besplatnu pravnu pomoć (advokat). Koji je prema ovom zakonu upisano u registar Miistarstva pravde RS za pružanje BPP.  A pružalac Besplatne pravne podrške je Posrednik registrovan kod Ministarstva pravde za pružanje BP podrške.

A Besplatna pravna podrška se sastoji se od:

pružanja opšte pravne informacije – koje realizuje služba pravne pomoći u Gradskoj upravi ,

– popunjavanja formulara – koje popunjava pružalac, a potpisuje korisnik.

– sastavljanja javnobeležničke isprave (o pravnim poslovima i izjavama koje su sastavili javni beležnici javnobeležnički zapisi, javnobeležnički zapisici, javnobeležnička solemnizacija, javnobeležničke potvrde, overe) i

posredovanja u rešavanju sporova je prema zakonu kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova, preduzima posrednik.

Besplatna pravna pomoć koju pružaju advokati i službe pravne pomoći u jedinicama gradske uprave, sastavljanje javnobeležničke isprave i posredovanje u rešavanju sporova pružaju se samo licima koja ispunjavaju uslove određene ovim zakonom (član 4).

Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći

Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći podnosi se organu gradske uprave, pismeno ili usmeno na zapisnik ili elektronskim putem, može podneti i preko zakonskog zastupnika, punomoćnika ili lica koje podnosilac zahteva odredi, s tim što se uz zahtev prilaže i dokaz o vršenju prava zakonskog zastupanja, odnosno punomoćje.

Na zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći ne plaća se taksa rečeno je na skupu..

Prezentovani Zakon, posebno besplatne pravne podrške posredovanjem i mogućnosti primene značajne za stručne radnike socijalne zaštite. Predstavljena je pojam medijacije. Mogućnosti  i  prednosti u odnosu na klasični retributivni pristup. A sa aspekta ostvarivannja prava zasnovanog na potrebama aktivnim učešćem građana; O načinu uključenja u pravo, popunjavanju zahteva, postupku odobravnja, postupanje organa uprave Besplatna pravna pomoć i podrška korisnicima socijalne zaštitepravnom leku i finansiranju pružalaca; Primenu besplatne pravne podrške u predmetima utuživanja srodnika kod ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć radno nesposobnih građana..

Takođe, dostupnost primene BPP i pravne podrške posredovanjem na sprečavanju ulaska u stanje socijalne potrebe  socijalno ugroženim i ranjivim pojednincima osnaživanjem učesnika iskustvima pozitivne prakse u primeni BPP u drugim sredinama i veću primenu u zajednicama borskog okruga; Da primenom u svojim sredinama doprinesu stvaranju okruženja koje će poštovati primenu pozitivnih  zakona i  ljudskih prava.

Primeri iz prakse

Predavanje je praćeno primerima iz prakse. Tema je bila inovativna za učesnike i razvijena dinamična diskusija. Pitanja su fokusirana na prepoznavanje i upućivanje predmeta na besplatnu pravnu podršku…

U zaključku je istaknut značaj i potreba organizovanja ovakvih skupova. Kao i informisanje a građana s obzirom da nisu upoznati sa Zakonom. Učesnicima je elektronski uručen materijal. A u štampanoj formi (o BPP i ostalim lifletima o medidaciji (Osnovnoj, Specijalističkoj između oštećenog i mal. učinioca, porodičnoj)…

Besplatna pravna pomoć i podrška korisnicima socijalne zaštite

Tematska radionica se organizuje  uz finansijsku  pomoć  Evropske unije u okviru Programa Solidarno za prava svih – podrška braniteljima  ljudskim prava u lokalnim zajednicama 2021/2022.  koji realizuje tim  Solidarno za prava svih. Za njihovu sadržinu isključivo je odgovorno Udruženje građana ‘’KOKORO’’ – Bor i njegova sadržina nužno ne izražava stavove Evropske unije niti  članova tima Solidarno za prava svih.

 

 

Ostavite odgovor