);

Obezbedimo čist vazduh za sebe i za one koji dolaze posle nas

Obezbedimo čist vazduh za sebe i za one koji dolaze posle nas

Bor, Beograd, MCBor, 28.09.2021. Gradjanska čitaonica Evropa. DMI – Obezbedimo čist vazduh. Monitoring tim za praćenje rezultata monitoringa vazduha u Aglomeraciji Bor. Radno telo lokalne samouprave, u čijem radu učestvuju predstavnici 6 nevladinih ekoloških organizacija 28. septembra održalo je redovni sastanak. Razmatrani su rezultati monitoringa u avgustu i primena Kratkoročnog akcionog plana za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Obezbedimo čist vazduh za sebe i za one koji dolaze posle nas

Koncentracije sumpordioksida u avgustu bile su nešto niže nego predhodnog meseca.  Koncentracije prašine su gotovonepromenjene tokom cele ove godine.  Na mernom mestu Jugopetrol. Koncentracije arsena su i u avgustu bile svakodnevno višestruko veće od granične vrednosti imisije od 6 ng/m3. Maksimalna izmerena vrednost je bila 292,6 ng/m3. Maksimalna koncentracija kadmijum iznosila je 18,36 bg/m3. Zabrinjavaju izuzretno visoke koncentracije kadmijum (8,17 ng/m3), nikla (93,3 ng/m3) i arsena 313 (ng/m3) izmerene na mernom mestu u selu Krivelj 22/23. avgusta. Nije objašnjeno šta je uzrok ovako neoubičajeno visokih koncentracija na ovo mernom mestu.

Obezbedimo čist vazduh za sebe i za one koji dolaze posle nas

Monitoring tima se osvrnuo i na Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine Agencije za zaštitu životne sredine u kome je ocenjeno da je vazduh u Boru 3. kategorije. Tim očekuje da će Vlada Republike Srbije u najkraćem vremenu doneti Uredbu o kvalitetu vazduha po zonama i aglomeracijama i predvideti mere iz svoje nadležnosti za pboljšanje stanja. Očekuje se da će Programom zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom, koji je u pripremi,  biti predviđene aktivnosti i mere na sanaciji sadšnjeg stanja i rešavanje problemi stalnih prekoračenja koncentracija arsena i teških metala u Boru i okolini.

Obezbedimo čist vazduh za sebe i za one koji dolaze posle nas

Ocenjeno je da se Kratkoročni akcioni plana za poboljšanje kvaliteta vazduha ne sprovodi po predviđenoj dinamici i budžetom nisu predviđena sredstva za njegovu realizaciju. Predloženo je Skupštini grada da na sledećoj sednici obavi rebalans budžeta i predvidi sredstva za njegovu realizaciju u ovoj godini. Apelovano je na nosioce planiranih aktivnosti da pristupe realizaciji predviđenih mera.

Studiju o proceni uticaja projekta povećanja metalurških kapacite za proizvodnju 200.000 tona bakra sa sadašnjih 80.000t

U toku je javni uvid u Studiju o proceni uticaja projekta povećanja metalurških kapacite za proizvodnju 200.000 tona bakra sa sadašnjih 80.000t. Monitoring tim je zaključio da se uputi predlog Ministastvu da ne prihvati urađenu studiju. I donese rešenje o izradi nove uz ponavljane postupka javnog uvida. Jer studija nije urađena u skladu sa “Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu”:

  • nisu razmatrane alternativne lokacije, tehnologije i tehnološka oprema,
  • nije urađena disperzija materija koje se emituju u vazduh iz postrojenja,
  • nedostaju podaci o zdravlju stanovništva i procena kako će projekat uticati na zdravlje građana a posebno osetljivih grupa.
Obezbedimo čist vazduh za sebe i za one koji dolaze posle nas
Obezbedimo čist vazduh za sebe i za one koji dolaze posle nas

Kakav će vazduh udisati građani Bora

Nakon sastanka Monitoring tima Toplica Marjanović, član tima je dao izjavu za medije:

“Ovih dana se na nacionalnom i loklanom nivou donose odluke kakav će vazduh udisati građani Bora. Kako ova tako i buduće generacije. U toku je izrada Programa zaštite vazduha u Republici Srbiji sa akcionim planom. Koji u Boru vidi samo problem zagađenja sumpordioksidom a ne i arsenom i teškim metalima. “ i nastavio uz apel:

„Institucije treba da reaguju i zatraže da se merama u akcionom planu predvide aktivnosti kojima će država rešavati ovaj problem u našem gradu. Kao subjekat zaštite životne sredine i kao suvlasnik rudarskih i metalurških objekata koji su izvor zagađenja. Kapaciteti topionice u centru grada se povećavaju za 2 ipo puta. Studija o proceni uticaja koja će biti javno predstavljena građanima 11. oktobra je samo formalno urađena. Da bi se ispunila zakonska obaveza a ne ukazuje na zagađenje vazduh, vode i zemljišta, odlaganje otpada i obaveze investitora da primeni potrebne tehnološke, tehničke, organizacione, pravne i druge mere za smanjenje emisije zagađenja i da razmatro alternativne lokacije i zehnologije.“ i dodao:

Kratkoročni akcioni plana za smanjenje zagađenja vazduha, koji je gradska skupština usvojila pre tri meseca se ne sprovodi jer budžetom nisu predviđena sredstva za njegovu realizaciju. Institucije vlasti, naučno – stručne, zdravstvene, obrazovne institucije i građani moraju snažnije reagovati. Kako bi se rešavali problemi i da bi se lakše i bezbednije disalo. Ovo je poslednji tretutak da obezbedimo čist vazduh za sebe i za one koji dolaze posle nas”

Оставите одговор