);

Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba

Bor, 19.09.2021. MCBorKOKORO, Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba. Obuka timova stručnih radnika sistema socijalne zaštite i obrazovanja u veštinama posredovanja između oštećenog i maloletnog učinioca

Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba

U Boru je od 15-19. seprtembra 2021. godine realizovana obuka timova stručnih radnika sistema socijalne zaštite i obrazovanja u veštinama posredovanja između oštećenog i maloletnog učinioca.

Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba

Seminar je sproveden uz finansijsku  pomoć Evropske unije, a u okviru Programa Solidarno za prava svih – podrška braniteljima ljudskim prava u lokalnim zajednicama 2021/2022. Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM.

Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba

Seminar je realizovan od strane UG ’’Kokoro’’-Bor. Koje sprovodi projekat ’’Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba’’ 12 meseci u Borskom okrugu, od 01.07.2021. godine prema ugovoru o saradnji sa YUCOM.

Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba

Polaznici treninga su ovladali: 

  • osnovnim znanjima i veštinama postupka medijacije za primenu u socijalnom sistemu; 
  • veštinamama procene podobnosti predmeta za postupak medijacije;
  • upoznali sa karakteristikama i mogućnostima primene medijacije za oštećene, učinoce krivičnih dela iprestupa/sukoba i
  • stekli znanja o zakonskim osnovama medijacije u Srbiji.
Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba

Takođe, učesnici su usvojili prednosti restorativnog pristupa. Pre svega medijacije između žrtve i prestupnika u odnosu na kasični krivični postupak. Kako za žrtve i prestupnike, tako i za sudove i društvenu zajednicu. Ovladali znanjima i veštinama posredovanja za primenu u radu sa mladima. A posebno sprovođenju ’’Vaspitnih naloga’’ i ’’Posebnih obaveza’’ mera iz Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica Republike Srbije.

Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba

O Projektu

PROJEKAT „POSREDOVANJEM DO BRŽEG REŠENJA SPORA/SUKOBA“ koji realizuje UG “KOKORO“ u Boru traje 12 mesi ( 01.07.2021. do 30.06.2022). Na unapređenju pristupa pravdi i zadovoljavanja potreba građana u Borskom okrugu kroz bolje sprovođenje politika i praksi aktivnim učešćem građana. Informisanje o mogućnostima i prednostima posredovanja (medijacije).

Posredovanjem do bržeg rešenja spora/sukoba

Kao rezultat saznanja da, rešavanje sporova presudom, ne dovodi do uspostavljanja pravne stabilnosti u društvenim odnosima; Postupka koji dugo traje, psihički i materijalno iscrpljuje strane, usmeren na kaznu i dokazivanje krivice a ne na ispravljanje greške i potrebe strana koje se često ne vide… Upoznati sa alternativnim tehnikama rešavanja sporova kao izraz nastojanja da se stranama u sporu ponude i druge vrste „usluga“ kako bi im se pomoglo da putem pregovora same reše svoj spor na brz i jednostavan način, direktno učestvuju i dogovore o ishodu…
Projekat doprinosi poboljšanju ljudskih prava, jača uloge Organizacija civilnog društva primenu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova na izgradnji demokratskog društva i vladavini prava u Borskom okrugu .

Ostavite odgovor